.
Gỗ Giáng Hương lót sàn

Gỗ Giáng Hương lót sàn

Khái quát về gỗ Giáng Hương tự nhiên: Định nghĩa về gỗ Giáng Hương: Gỗ Giáng/Dáng Hương hay Giáng/Dáng Hương quả to, giáng/dáng hương căm-pô...